برگی از تاریخ جنبش مدنی ورزش ایران:

                  سیدعلی حق شناس؛ در جمع خبرنگاران، ایسنا (17/12/1381)

                    کارشکنی های فدراسیون تکواندو در روند کاری کانون بی تاثیر است.

 

 

منبع: كمیته فرهنگی كانون تكواندوكاران.